உரும்பிராய் மருதனார்மட வீதிக்கு அண்மித்த பகுதியில் காணி விற்பனைக்கு

Urumpirai

6,500,000 Rs

Negotiable Property
22 views
0
4

Published 3 weeks ago AD ID - LT918611

உரும்பிராய் மருதனார்மட வீதிக்கு அண்மித்த பகுதியில் காணி விற்பனைக்கு


Type Land
Floor Normal
Area 115
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...