உடையார்கட்டு வீடு காணி விற்பனைக்கு

Kilinochchi

15,000,000 Rs

Negotiable Property
48 views
0
1

Published 1 month ago AD ID - LT917842
  • மூங்கிலாறு வடக்கு உடையார் 
  • கட்டில் 14 பரப்பு காணியில் அமைந்த அழகிய புதிய தெற்கு வாசல் வீடு விற்பனைக்கு
  • மேல் தளம் ஒரு அறை 
  • கீழ்த்தளம் 3அறை விறான்டா சமையலறை வெளி விறான்டா சமையலறை இணைந்த குளியலறை
  • வாகன தரிப்பு   கண்காணிப்பு பொறிமுறை. கட்டுக் கிணறு
  • 45 காய்க்கும் தென்னை கமுகு முந்திரி கயூ தேக்கு நாற்புற வேலி
  • மூங்கிலாறு வடக்கு உடையார் கட்டு 4.8.பரப்பு காணி யில் அமைந்த அழகிய புதிய வடக்கு வாசல் வீடு விற்பனைக்கு

 

 


Type Residential
Floor
Area 1400
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...